Convocatòries d'ajuts per al suport escolar curs 2020/2021 - Activitats esportives temporada 2020/2021

Ambdós ajuts es podent tramitar del 1 d’octubre al 16 d’octubre 2020 (ambdós inclosos).

Aquest any les bases per a la convocatòria dels ajuts han modificat els requisits d’accés tenint en compte la situació d’excepcionalitat provocada per la pandèmia, i els ingressos que es comptaran de la unitat familiar seran del període de 2020, a diferència d’altres anys, que es tenien en compte els ingressos de l’any anterior a la convocatòria. També s’ha augmentat el  topall de renda així com el llindar de despesa d’habitatge d’acord amb la realitat que hi ha al municipi amb els preus d’habitatge.

Pel què fa als destinataris, aquest any cal destacar que els ajuts fins ara de material i llibres amplien l’objecte, de tal manera que no només és per cobrir les despeses de material i llibres escolars, sinó també ajuts de suport a l’escolarització incloent,  a part de material, llibres també matrícules i transport, en funció de les necessitats dels beneficiaris. Com a novetat, aquests ajuts de suport a l’escolartizació s’amplien a joves de menys de 21 anys que estiguin cursant ensenyaments no obligatoris de Programes de Formació i Inserció i cursos d’Escoles Adults amb la voluntat de fomentar la formació d’aquest joves.


AJUTS PER A MATERIAL ESCOLAR I LLIBRES CURS 2020/2021

Els destinataris d’aquests ajuts són els infants/adolescents empadronats al municipi de l’Ametlla del Vallès que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques, i que estiguin cursant el segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària ESO. També aquell alumnat empadronat al municipi de l’Ametlla del Vallès, fins a 21 anys, que cursin els ensenyaments no obligatoris de Programes de Formació i Inserció i cursos d’Escoles Adults.

Poden sol·licitar aquests ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries.

L’infant/adolescent ha d’estar escolaritzat en qualsevol dels centres públics del municipi de l’Ametlla del Vallès.  Excepcionalment podran accedir a aquests ajuts els infants/adolescents que es trobin en alguna de les següents situacions:

a) Alumnes empadronats a l’Ametlla del Vallès i escolaritzats en altres centres públics de municipis diferents, sempre i quan aportin un certificat d’escolarització del centre educatiu on són escolaritzats.

b) Alumnes que estiguin escolaritzats en centres docents privats concertats quan aquesta escolarització s’hagi realitzat per resolució expressa dels Serveis Territorials d’Ensenyament o del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  En aquests casos caldrà justificar-ho amb un informe o la resolució.

A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària, per poder rebre l’ajut cal:

a) Presentar la instància/sol·licitud corresponent i la documentació previstes a l’article 7        en els terminis i la forma establerta en cada convocatòria.

b) Estar empadronat i que l’infant/adolescent visqui al municipi de l’Ametlla del Vallès.

c) No rebre cap altre ajut pel mateix concepte

d) La unitat familiar només pot disposar d’un habitatge en propietat.

e) El cost que la unitat familiar destina mensualment a la hipoteca no pot superar els 1200€/hipoteca mensual, així com el lloguer no pot superar els 850€/lloguer mensual.

f) Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar igual o inferior al que marqui l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya) x 1,5 = 853,68€/mes/persona, de l’any en curs en el qual es fa la convocatòria, excepte en els casos d’acreditació de violència masclista, què només es tindran en compte els ingressos de la persona víctima de violència masclista.

Per membre de la unitat familiar, als efectes d’aquest ajut, són membres computables els progenitors, si s’escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el/s sol·licitants/s, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin al domicili familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial. També els ascendents dels pares (els avis dels menors sol·licitants) que justifiquin la residència al mateix domicili.

En el cas de divorci o separació legal dels pares no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si és el cas, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.

En el casos de guardes i custòdies compartides la puntuació obtinguda es dividirà entre dos.

La renda neta mensual per membre de la unitat familiar és el resultat de la divisió del total dels ingressos nets percebuts per la unitat familiar dels últims 6 mesos, i es dividirà entre 6.

             A la renda neta mensual de la unitat familiar s’hi pot restar fins a un màxim de 600€ en concepte de despeses mensuals de préstec hipotecari o de lloguer de l’habitatge on     resideixi la persona beneficiària.

g) No tenir deutes de material escolar i/o llibres amb el centre escolar.

h) Participar del projecte de socialització de llibres escolars (sempre i quan el centre escolar disposi d’aquest servei de socialització de llibres).

Aquests requisits s’han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud.


AJUTS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES TEPORADA 2020/2021

Aquests ajuts estan pensats per afavorir la realització d’activitats esportives al municipi de l’Ametlla del Vallès (excepte per a l’activitat d’equitació que no serà una activitat contemplada dintre d’aquesta convocatòria), dels infants i adolescents (de 3 a 18 anys) empadronats al municipi de l’Ametlla del Vallès, i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

Els beneficiaris poden ser els infants/adolescents empadronats al municipi de l’Ametlla del Vallès, que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. Poden sol·licitar els ajuts per a la realització d’activitats esportives els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries.

 A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària, previstes a l’article 4 de les bases, per poder rebre l’ajut cal:

A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària, per poder rebre l’ajut cal:

a) Presentar la instància/sol·licitud corresponent i la documentació previstes a l’article 8 en els terminis i la forma establerta en cada convocatòria.

b) Estar empadronat i que l’infant/adolescent visqui al municipi de l’Ametlla del Vallès.

c) No rebre cap altre ajut pel mateix concepte

d) La unitat familiar només pot disposar d’un habitatge en propietat.

e) El cost que la unitat familiar destina mensualment a la hipoteca no pot superar els 1.200€/hipoteca mensual, així com el lloguer no pot superar els 850€/lloguer mensual.

f) Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar igual o inferior al que marqui l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya) x 1,5 = 853,68€/mes/persona, de l’any en curs en el qual es fa la convocatòria, excepte en els casos d’acreditació de violència masclista, què només es tindran en compte els ingressos de la persona víctima de violència masclista.

Per membre de la unitat familiar als efectes d’aquest ajut són membres computables els progenitors, si s’escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el/s sol·licitants/s, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin al domicili familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial. També els ascendents dels pares( els avis dels menors sol·licitants) que justifiquin la residència al mateix domicili.

En el cas de divorci o separació legal dels pares no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si és el cas, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.

En el casos de guardes i custòdies compartides la puntuació obtinguda es dividirà entre dos.

La renda neta mensual per membre de la unitat familiar és el resultat de la divisió del total dels ingressos nets percebuts per la unitat familiar dels últims 6 mesos, i es dividirà entre 6.

             A la renda neta mensual de la unitat familiar s’hi pot restar fins a un màxim de 600€ en concepte de despeses mensuals de préstec hipotecari o de lloguer de l’habitatge on     resideixi la persona beneficiària.

g) No tenir deutes amb el club o l’entitat esportiva corresponents a altres anys/temporades.


 

Aquests requisits s’han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar a l’Ajuntament i demanar cita prèvia amb Serveis Socials, al telèfon 93.843.25.01 (de dilluns a divendres de 8.30h a 14h i els dijous de 8.30h a 18h.)

Darrera actualització: 29.09.2020 | 11:13