Ajuts de menjador escolar 2020/2021

Dilluns 6 de juliol es dona el tret de sortida a la convocatòria d'ajuts de memjador escolar pel curs 2020/2021, termini que s'allargarà fins el dia 24 del mateix mes.

L’objecte d’aquesta convocatòria és regir l’atorgament d’ajuts de menjador als alumnes matriculats en un centre educatiu del Vallès Oriental sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria, sempre i quan no els pertoqui la gratuïtat del servei.

Els beneficiaris són els alumnes matriculats en un centre educatiu del Vallès Oriental sostingut amb fons públic de Catalunya, en qualsevol dels cursos de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyament obligatoris, sempre i quan no els pertoqui la gratuïtat del servei i compleixin els requisits establerts en les Bases (article 3 les mateixes).

La sol·licitud dels ajuts:

 • Poden sol·licitar els ajuts de menjador els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporal o definitivament de la guarda dels beneficiaris.
 • La sol·licitud es presenta a l’ajuntament on resideixi la persona beneficiària en el model normalitzat, degudament signada, omplerta i amb la documentació que acredita les circumstàncies que s’al·leguen.
 • La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Per tal de presentar les sol·licituds caldrà demanar cita prèvia al telèfon de l’Ajuntament al 938432501. 

La documentació obligatòria (mitjançant original o fotocòpia compulsada):

 • Volant de convivència emès per l’ajuntament
 • El NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar.  En el cas de no disposar-ne, certificat de naixement o llibre de família.
 • El document acreditatiu del codi identificador de l’alumne pel qual se sol·licita l’ajut – IDALU.
 • Relació dels membres de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili, nom, cognoms i NIF/NIE.
 • En el cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d’aquet fet.
 • Si és e l cas, el conveni o la sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.
 • En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, s’ha d’aportar la documentació que es relaciona a continuació en funció de la font d’ingressos:

a)Informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social

b)En el cas de persones perceptores de la Renda mínima d’inserció i/o de Renda garantida de ciutadania, el certificat acreditatiu en relació amb l’any 2019.

c)En el cas de persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, el certificat de cotitzacions en relació amb l’any 2019.

d)Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment els altres ingressos no tributables o exempts en relació amb l’any 2019.

 • En el cas d’alumnes amb una discapacitat acreditada igual o superior al 60%, la resolució de reconeixement de grau de discapacitat emesa per l’organisme competent, o bé el certificat que acrediti el grau de discapacitat.
 • Declaració de la renda o certificat d’imputacions íntegre corresponent a l’exercici 2019 amb relació a tots els membres de la unitat familiar.
 • Certificat cadastral dels immobles dels quals són titulars qualsevol dels membres de la unitat familiar.

La documentació complementària (mitjançant original o fotocòpia compulsada). L’omissió de presentació d’aquesta documentació suposa la no acreditació de la situació respectiva, i conseqüentment no es tindrà en compte en la valoració de l’ajut:

 • Si és el cas, el títol de família nombrosa vigent expedint per l’organisme competent.
 • Si és el cas, el títol de família monoparental vigent expedit per l’organisme competent.
 • Si és el cas, per infants en acolliment, la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
 • Si és el cas, en relació amb qualsevol dels membres de la unitat familiar, la resolució de reconeixement de grau de discapacitat emesa per l’organisme competent.
 • Si és el cas, el document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social corresponents a l’any 2019, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, com ara l’alimentació, el vestit o l’allotjament.
 • Si és el cas, el certificat de l’ajuntament respectiu acreditatiu de la distància, igual o superior a 3 quilòmetres, entre el domicili de l’alumne i el centre escolar on cursa els estudis en un sol sentit i en línia recta.
 • Si és el cas, la resolució o certificat de l’Agència Catalana de l’Habitatge que acrediti les prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge en relació amb l’any 2019.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar a l’Ajuntament i demanar cita prèvia amb Serveis Socials, al telèfon 93.843.25.01 (de dilluns a divendres de 8.30h a 14h)

Darrera actualització: 24.09.2020 | 12:14