Ple ordinari 28-05-2014

Dijous, 28 de maig de 2015 a les 00:00

1.- Presa de possessió del regidor del grup municipal PL'A-E.

2.- Aprovar els esborranys de les actes de les sessions anteriors, de dates 26/03/2014, 03/04/2014, 29/04/2014 i 21/05/2014.
Totes les actes aprovades per unanimitat tret de l'acta del 3 d'abril, amb els vots en contra del PSC (3) i del PP (1).

3.- Aprovació definitiva del projecte d'urbanització de la fase I de la travessia urbana de la ctra. PB-1432 (Sant Feliu - la Garriga).
Vots a favor: CiU (6)
Vots en contra: PSC (3), SI (1) i PA (1).
Abstenció: PP (1)

4.- Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació de la finca Can Viaplana, al terreny d'E.T. - 148 Viaplana.
Vots a favor: CiU (6), SI (1) i PP (1) i PA (1)
Abstenció: PSC (3).

5.- Aprovació del conveni de cooperació interadministrativa entre l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès i el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besós pel manteniment de la infraestructura del clavegueram.
A favor: CiU (6) i PA (1)
Abstenció: PSC (3), SI (1) i PP (1)

6.- Modificació i nomenament dels membres de la Comissió Informativa i de la Comissió Especial de comptes.
Aprova per unanimitat.

7.- Nomenament de membres del Consell Escolar Municipal.
Retirat de l'ordre del dia.

8.- Ratificació del Decret, compareixença i oposició del recurs ordinari 68/2014, interposat per Gas Natural Distribución SDG, S.A., contra l'ordenança de cales, rases i canalitzacions.
A favor: CiU (6), SI (1), PP (1) i PA (1)
Abstenció: PSC (3)

9.- Acceptació de l'afectació del préstec de la Diputació de Barcelona per al projecte BP-1432.
A favor: CiU (6)
En contra: PSC (3) i SI (1)
Abstenció: PP (1) i PA (1)

10.- Donar compte de l'acte d'avinença aprovat per decret núm 225/14.

11.- Coneixement de comunicacions oficials i decrets d'alcaldia, específicament dels núms. 2014/194 i 2014/204.

12.- Moció presentada pel grup municipal CiU, per l'adhesió a la taula pel dret a decidir.
A favor: CiU (6), SI (1) i PA (1)
En contra: PSC (3) i PP (1)

13.- Mocions d'urgència.

14.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 23.09.2015 | 11:45