Ajut per al pagament del lloguer MIFO 2019

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer de l’any 2019 – MIFO 2019.

El termini de prestació de sol·licituds és del 16 d’abril fins al 7 de juny de 2019, ambdós inclosos.

QUI POT SOL·LICITAR-HO:

Persones físiques titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

REQUISITS:

1. Acreditar la residencia legal a Catalunya.

2.Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,6 vegades l’IRSC i que els de l’any 2017 no superin els màxim establerts a la base 5 de la convocatòria (excepte les víctimes de terrorisme). Excepcionalment en el supòsit que la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència hagi tingut durant l’any de la convocatòria un canvi significatiu s’admetran els ingressos de l’any 2019 de la unitat de convivència, en cap cas s’accepten ingressos no declarats.

Per calcular el límit d’ingressos:

a)No s’inclou l’import dels ajuts al lloguer de l’exercici a justificar.

b)No es tindrà en compte els ajuts rebuts en aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre (Dependència).

c) S’inclouran en el còmput el imports de les pensions i/o ingressos exempts de tributació.

3. Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.

4.Acreditar que l’arrendatari ha pagat la fiança a l’arrendador.

5.No pagar un lloguer mensual superior a 750€/mensuals. Excepcionalment l’import pot arribar a 900 €/mensuals, només per a casos de famílies nombroses corresponentment acreditades.

5. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

6. Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol•licitud.

7. Pagar el lloguer, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol•licitud, per mitjà de:

a.) Transferència bancària, ingrés en compte.

b.) Rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca.

c.) No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl•lic.

8. Al rebut hi ha de constar com a mínim: Qui el paga, qui cobra i l’import del lloguer.

9. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

10. Complir les obligacions tributàries davant l’Estat , la Generalitat i la Seguretat Social.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada):

1. Instància de sol·licitud degudament omplert.

2. NIF/NIE del sol·licitant.

3. En cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, també han de fer constar en la sol·licitud l’anterior document d’identificació NIE.

4. Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Els ingressos cal acreditar-los de la manera següent:

4.1. En el cas que la persona sol·licitant o altres membres de la unitat de convivència en edat laboral no estiguin obligats a presentar la declaració de IRPF, han d'aportar un certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i l'informe de vida laboral o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació.

4.2. En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de convivència hagin tingut un canvi significatiu d’ingressos, respecte al període general a justificar, cal aportar: declaració responsable d’ingressos, segon model normalitzat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (Model 1) i l’informe de vida laboral (http://www.seg.-social.es) i la documentació acreditativa dels ingressos.

4.3. No obstant això, en el supòsit que amb els ingressos de la declaració de la renda no es compleixi el requisit de tenir uns ingressos mínims, però que quedi acreditat que la persona sol·licitant està al corrent de pagament del lloguer, atès que algun membre de la unitat de convivència percep ingressos que no consten en la declaració de l'IRPF, s'admetrà una declaració responsable d'ingressos anuals de la persona sol·licitant o de qualsevol membre de la unitat de convivència en edat laboral on constin els ingressos

5. Llibre de família, si escau.

6. El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. Els contractes han d’acreditar l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador.

7. Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any de la convocatòria, any 2019,  pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud on ha de constar el nom de l’arrendador, de l’arrendatari, el concepte i l’import.

8. Full de transferència bancària normalitzat (RE-704) o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant, del compte on s’ha d’ingressar la subvenció.

9. Acreditació de condició de víctima de terrorisme o d’amenaçat mitjançant la resolució del Ministeri de l’Interior corresponent o la sentència judicial ferma.

10.Document acreditativa de ser persona jove ex tutelada.

11.Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder subjecte del Pla de protecció internacional de Catalunya, segons l’Acord de Govern de 28 de gener de 2014.

TERMINI i LLOC:

Data: del 16 d’abril de 2019 fins el 7 de juny de 2019.

Lloc: Registre del Consell Comarcal del Vallès Oriental, l’horari de registre és de dilluns a divendres de 8:30h a 14:00h i els dimecres de 16:00h a 18:00h (del 3 de juny al 13 de setembre es farà jornada intensiva així que no estarà obert durant la tarda). Les persones que vulguin resoldre dubtes o revisar la documentació a aportar han de sol·licitar cita prèvia a l’Oficina Comarcal d’Habitatge trucant al telèfon 93.860.07.00.

Si necessiteu més informació sobre aquesta sol·licitud d’ajut de lloguer 2019 també podeu trucar al telèfon de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès 93.843.25.01 i/o demaneu cita prèvia.

En aquest enllaç hi consta la informació referent a aquest ajut, així com la sol·licitud corresponent, la Resolució de les Bases i la Resolució de la convocatòria.

 

Darrera actualització: 23.04.2019 | 10:59