Aportacions econòmiques

Aportacions econòmiques als grups polítics municipals per al període 2019-2023:

A establir amb efectes del dia 15 de juny de 2019, data de constitució d'aquest Ajuntament, a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una indemnització mensual per a despeses realitzades en l'exercici de les seves funcions en les quantitats següents:

Assignar una dotació econòmica mensual de 1.200 EUR amb càrrec a l'aplicació pressupostària núm. 01.912.22301 que es distribuirà entre els diferents grups municipals:

50% de l'import, igual per a cada grup.

50% restant en funció del nomnbre de regidors que integrin cada grup municipal.

Els grups municipals hauran de dur una comptabilitat específica de dita dotació que hauran de posar a disposició del Ple sempre que aquest ho demani. En cap cas aquesta dotació podrà destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació o a l'adquisició de béns que puguin constituir actiu fixos de caràcter patrimonial.

Darrera actualització: 21.01.2020 | 13:40
Darrera actualització: 21.01.2020 | 13:40