Legislatura 2019-2023

D’acord amb el procés d’adequació a les obligacions que conté la normativa de transparència, accés a la informació pública i bon govern, (Llei 19/2013, de 9 de desembre, estatal, i Llei 19/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat de Catalunya) on es preveu expressament l’obligació de fer públiques les declaracions de béns patrimonials i d’activitats, en la sessió Plenària de data 24 de febrer del 2016, es vàren aprovar els models de registre de béns patrimonials i declaració d’activitats adequats per a la seva publicació, per tal de donar compliment a la Llei de Transparència i d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

La informació publicada és declarada pels regidors i regidores de la corporació, sota la seva responsabilitat.

Declaració de béns

Declaració d'activitats

Darrera actualització: 16.01.2020 | 12:51
Darrera actualització: 16.01.2020 | 12:51