Ajut per a menjador escolar curs 2017/2018

La sol·licitud es presenta a l’ajuntament on el beneficiari estigui empadronat, amb la documentació que acredita les circumstàncies que s’al•leguen. Poden sol•licitar els ajuts de menjador els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries.

QUI POT SOL•LICITAR-HO:

1- Alumnes matriculats en centres educatius del Vallès Oriental, sostinguts amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos de segon cicle d'educació infantil i ensenyaments obligatoris. Sempre i quan no els pertoqui la gratuïtat del servei i compleixin els requisits establerts a les bases.

2- Requisit d'accés econòmic: no superar el llindar de renda familiar anual (primer adult com a sustentador principal 9.667,30€, segon adult com a sustentador principal 4.833,60€, cada adult diferent al sustentador principal 2.416,80€ i per cada nen computable de la unitat familiar 2.900,20€.

A banda també es tindrà en compte no superar un volum de negoci per unitat familiar de 155.000€ i no superar tampoc el llindar de valors cadastrals de finques urbans de 42.900€.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

(original o fotocòpia compulsada):

1. Instància de sol•licitud de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès.

2. Sol•licitud de l’ajut individual de menjador escolar per a alumnat d’ensenyaments obligatoris i segon cicle d’educació infantil, curs 2017/2018.

3. Volant de convivència emès per l’ajuntament.

4. NIF/NIE o passaport dels pares o tutors de l’alumne/a i de tots els membres de la unitat familiar. En cas de no disposar-ne certificat de naixement o llibre de família.

5. En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d’aquest fet.

6. Si és el cas, el conveni o la sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.

7. El document acreditatiu de l’IDALU de l’alumne pel qual es sol•licita l’ajut. L’IDALU és el codi identificador que assigna a cada alumne el Departament d’Ensenyament, aquest codi es facilitat pel centre escolar.

8. En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, s’ha d’aportar la documentació que es relaciona a continuació en funció de la font o fonts d’ingressos:

8.1 L’informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social.

8.2 En el cas de persones perceptores de la renda mínima d’inserció, el certificat acreditatiu.

En el cas de pensionistes, el certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la seva quantia.

8.4. Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment els altres ingressos no contributius.

9. En el cas d’alumnes amb una discapacitat acreditada igual o superior al 60%, la resolució de reconeixement de grau de discapacitat emesa per l’organisme competent, o bé el certificat que acrediti el grau de discapacitat emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament competent de la Generalitat de Catalunya o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.

10. Si és el cas, a la sol•licitud es pot adjuntar la documentació complementària següent (mitjançant original o fotocòpia compulsada):

10.1 El títol de família nombrosa vigent expedit per l’organisme competent on consti, entre d’altres, la categoria especial o general.

10.2 Si és el cas, el títol de família monoparental vigent expedit per l’organisme competent, on consti, entre d’altres, la categoria especial o general.

10.3. Per infants en acolliment la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

10.4 La resolució de reconeixement de grau de discapacitat, o bé el certificat que acrediti el grau de discapacitat emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar Social i Família o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes, corresponent a l’alumne i/o germans.

10.5 El document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, com ara l’alimentació, el vestit o l’allotjament.

10.6 Certificat de l’ajuntament respectiu acreditatiu de la distància igual o superior a 3 quilòmetres, entre el domicili de l’alumne i el centre escolar on cursa els estudis en un sol sentit i en línia recta.

*L’omissió de presentació de la documentació d’aquest apartat 9, suposa la no acreditació de la situació respectiva.

TERMINI i LLOC:

Data: fins el 26 de maig de 2017

Lloc: Registre de l'Ajuntament de l'Ametlla de dilluns a divendres de 8h a 15h i dijous de 8h a 18h.

Si necessiteu més informació podeu trucar al telèfon de l'Ajuntament 93.843.25.01, i/o demaneu cita prèvia.

Qui pot sol·licitar-ho:

1- Alumnes matriculats en centres educatius del Vallès Oriental, sostinguts amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos de segon cicle d'educació infantil i ensenyaments obligatoris. Sempre i quan no els pertoqui la gratuïtat del servei i compleixin els requisits establerts a les bases.

2- Requisit d'accés econòmic: no superar el llindar de renda familiar anual (primer adult com a sustentador principal 9.767,40€, segon adult com a sustentador principal 3.906€, cada adult diferent al sustentador principal 1.953€ i per cada nen computable de la unitat familiar 1.465€).

A banda també es tindrà en compte no superar un volum de negoci per unitat familiar de 155.000€ i no superar tampoc el llindar de valors cadastrals de finques urbans de 42.900€.

Adreça:

Dates: del 9 al 27 de maig 2016 Lloc: registre de l'Ajuntament de l'Ametlla de dilluns a divendres de 8h a 15h i dijous de 8h a 18h. Si necessiteu més informació truqueu al telèfon de l'Ajuntament 93.843.25.01, i/o demaneu cita prèvia.

Darrera actualització: 24.04.2017 | 14:17