Ajut per al pagament del lloguer MIFO 2018

No pagar els rebuts del lloguer pot comportar la pèrdua de l’habitatge, ja que l’impagament obre la porta perquè el propietari o l’adminiatrador de la finca pugui iniciar un procès de desnonament.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya obre la convocatoria per a la concessió, en règim de concurrència comptetiva, de les subvencions per al pagament del lloguer de l’any 2018.

QUI POT SOL·LICITAR-HO:

Persones físiques titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

REQUISITS:

1. Acreditar la residencia legal a Catalunya.

2. Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per a poder pagar el lloguer i que els de l’any 2016 no superin els màxim establerts a la base 5 de la convocatòria (excepte les víctimes de terrorisme).

Per calcular el límit d’ingressos:

a) No es tindrà en compte els ajuts rebuts en aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre (Dependència).

b) S’inclouran en el còmput el imports de les pensions i/o ingressos exempts de tributació.

3. Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat. Per contractes a partir de l’1.6.2013 acreditar que l’arrendatari ha pagat la fiança a l’arrendador.

4. No pagar un lloguer mensual superior a 600€(inclosos imports de renda, els endarreriments de la renda, els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora, de l’impost dels béns immobles-IBI, i la taxa pel servei de recollida d’escombraries). Excepcionalment l’import pot arribar a 900 €/mensuals, només per a casos de famílies nombroses corresponentment acreditades.

5. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

6. Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol•licitud.

7. Pagar el lloguer, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol•licitud, per mitjà de:

a.) Transferència bancària, ingrés en compte.

b.) Rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca.

c.) No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl•lic.

8. Al rebut hi ha de constar com a mínim: Qui el paga, qui cobra i l’import del lloguer.

9. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

10. Complir les obligacions tributàries davant l’Estat , la Generalitat i la Seguretat Social.

(Els supòsits de prohibició i el compliment de les obligacions tributàries es comprovaran d’ofici per l’AHC abans de la proposta de Resolució)

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR (original o fotocòpia compulsada):

1. Instància de sol·licitud degudament omplert.

2. NIF/NIE del sol·licitant.

3. En cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, també han de fer constar en la sol·licitud l’anterior document d’identificació NIE.

4. Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Els ingressos cal acreditar-los de la manera següent:

4.1. Declaració de l'IRPF, corresponent al període impositiu immediatament anterior (exercici 2016), amb termini de presentació vençut en la data de presentació de la sol·licitud de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral.

4.2. En el cas que la persona sol·licitant o altres membres de la unitat de convivència en edat laboral no estiguin obligats a presentar la declaració de IRPF, han d'aportar un certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i l'informe de vida laboral o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació.

4.3. No obstant això, en el supòsit que amb els ingressos de la declaració de la renda no es compleixi el requisit de tenir uns ingressos mínims, però que quedi acreditat que la persona sol·licitant està al corrent de pagament del lloguer, atès que algun membre de la unitat de convivència percep ingressos que no consten en la declaració de l'IRPF, s'admetrà una declaració responsable d'ingressos anuals de la persona sol·licitant o de qualsevol membre de la unitat de convivència en edat laboral on constin els ingressos complementaris als declarats a l'IRPF del mateix exercici fiscal. Aquesta declaració ha d'anar signada, només, pel membre de la unitat de convivència que percep aquests ingressos complementaris.

4.4. Informe socioeconòmic emès pels serveis bàsics d'atenció social municipals o pels tècnics mediadors de les entitats col·laboradores per a la gestió d'aquestes subvencions, en el cas que tots els ingressos d'una unitat de convivència s'acreditin per mitjà d'una declaració responsable, sens perjudici de la comprovació administrativa corresponent. Aquesta declaració ha d'anar signada, només, pel membre de la unitat de convivència que percep aquests ingressos complementaris.

4.5. Excepcionalment en el supòsit que la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència hagi tingut durant l’any de la convocatòria un canvi significatiu s’admetran els ingressos de l’any 2018 de la unitat de convivència.  En aquests casos, cal que la persona sol·licitant aporti una declaració responsable en la qual consti la causa que ha provocat el canvi significatiu d'ingressos en relació amb el període general que s'ha d'acreditar segons la convocatòria i els ingressos obtinguts durant l'any de la convocatòria corresponent.

5. Llibre de família, si escau.

6. El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. El contracte de lloguer ha d'incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la Llei 29/1994, de 24 de novembre; la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes, el seu Reglament, i altres disposicions concordants.

6.1. En el cas que la persona sol·licitant de la subvenció que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular contractual o estigui inclosa en els supòsits que regulen els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge, ja sigui per subrogació, conveni o sentència de separació o divorci, o altres títols vàlids en dret.

6.2. En els casos de dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial, tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret al cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer de l'habitatge. Per acreditar la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar un mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

7. Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any de la convocatòria pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. En els casos d'habitatges gestionats per empreses públiques locals i per entitats sense ànim de lucre, els gestors dels habitatges poden presentar, en substitució dels rebuts de lloguer pagats, un certificat on consti el nom i cognoms dels sol·licitants, el NIF, les dades identificatives de l'habitatge i els mesos de lloguer pagats.

8. Declaració responsable de complir els requisits establerts en aquestes bases reguladores i de no concórrer en cap dels motius d'exclusió que estableix la base 4.2.

9. Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció.

10. Documentació acreditativa del procés de desnonament o d'execució hipotecària, o d'altres processos reconeguts i validats d'intermediació en què s'hagi perdut l'habitatge on s'ha viscut amb anterioritat, com en els casos de dació en pagament.

11. L'acreditació de la condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat s'ha de fer amb l'aportació de resolució del Ministeri de l'Interior o de sentència judicial ferma. i) Document acreditatiu de ser jove extutelat/ada. j) Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder acollir-se al Pla de protecció internacional a Catalunya, aprovat per l'Acord del Govern de 28 de gener de 2014.

 

TERMINI i LLOC:

Data: del 19 de maig de 2018 fins el 29 de juny de 2018.

Lloc: Registre del Consell Comarcal del Vallès Oriental, l’horari de registre és de dilluns a divendres de 8:30h a 14:00h i els dimecres de 16:00h a 18:00h (del 4 de juny al 14 de setembre es farà jornada intensiva així que no estarà obert durant la tarda). Les persones que vulguin resoldre dubtes o revisar la documentació a aportar han de sol·licitar cita prèvia a l’Oficina Comarcal d’Habitatge trucant al telèfon 93.860.07.00.

Si necessiteu més informació sobre aquesta sol·licitud d’ajut de lloguer 2018 també podeu trucar al telèfon de l’Ajuntament 93.843.25.01 i/o demaneu cita prèvia.

En aquest enllaç hi consta la informació referent a aquest ajut, així com la sol·licitud corresponent, la Resolució de les Bases i la Resolució de la convocatòria.

Darrera actualització: 23.05.2018 | 10:00