Ajut per al pagament del lloguer MIFO 2017

No pagar els rebuts del lloguer pot comportar la pèrdua de l’habitatge, ja que l’impagament obre la porta perquè el propietari o l’adminiatrador de la finca pugui iniciar un procès de desnonament.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya obre la convocatoria per a la concessió, en règim de concurrència comptetiva, de les subvencions per al pagament del lloguer de l’any 2017.

QUI POT SOL.LICITAR-HO:

Persones físiques titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

REQUISITS:

1. Acreditar la residencia legal a Catalunya.

2. Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per a poder pagar el lloguer i que els de l’any 2015 no superin els màxim establerts a la base 5 de la convocatòria (excepte les víctimes de terrorisme).

Per calcular el límit d’ingressos:

a) No es tindrà en compte els ajuts rebuts en aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre (Dependència).

b) S’inclouran en el còmput el imports de les pensions i/o ingressos exempts de tributació.

3. Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat. Per contractes a partir de l’1.6.2013 acreditar que l’arrendatari ha pagat la fiança a l’arrendador.

4. No pagar un lloguer mensual superior a 600€

5. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

6. Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol•licitud

7. Pagar el lloguer, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol•licitud, per mitjà de:

a. Transferència bancària, ingrés en compte.

b. Rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca. No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl•lic.

8. Al rebut hi ha de constar com a mínim: Qui el paga, qui cobra i l’import del lloguer.

9. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

10. Complir les obligacions tributàries davant l’Estat , la Generalitat i la Seguretat Social.

(Els supòsits de prohibició i el compliment de les obligacions tributàries es comprovaran d’ofici per l’AHC abans de la proposta de Resolució)

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR (original o fotocòpia compulsada):

1. Instància de sol.licitut degudament omplert.

2. NIF/NIE del sol.licitant.

3. En cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, també han de fer constar en la sol·licitud l’anterior docuemnt d’identificació NIE.

4. Justificant de ingresos de la persona sol•licitant i de cadescun dels membres de la unitat de convicència majors de 16 anys corresponent a l’any 2015.

Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:

a. En el cas que la persona sol•licitant o altres membres de la unitat de convivència en edat laboral no estiguin obligats a presentar la declaración de IRPF, han d’aportar un cetificat d’imputacions subministrat per l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i l’informe de vida laboral o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació.

b. En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol•licitant i algún altre membre de la unitat de convivència no pugui justificar els ingresos de la manera anterior o en els ingresos de la declaración de la renda no es complexi el requisit de tenir uns ingrssos mínims per pagar el lloguer o hagin tingut un canvi significatiu dels ingresos, respecte al período general a justificar, cal aportar:

- Declaració responsable d’ingressos, segons model normalitzat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

En el cas que tos els ingresos de la unitat de convivència s’acreditin per mitjà d’una declaración responsable, caldrà que aquesta vagi acompanyada d’informe emès pels serveis socials municipals o pels tècnics mediadors de les borses en conveni, sens perjudici de la corresponent comprovació.

5. Llibre de familia.

6. Contracte de lloguer, a nom de la persona sol•licitant. Els contractes signats a partir de l’1 de juny de 2013 han d’acreditar l’obligació de l’arredatari del pagament de la fiança a l’arrendador.

7. Tots els rebuts pagats corresponent a l’any 2017 fins a la data de presentación de la sol•licitud, on ja de constar el nom de l’arrendador, de l’arrendatari, el concepte i l’import.

8. Full de transferència bancària normalitzat (RE-704), a nom de la persona sol•licitant.

9. Docuemntació acreditativa del procés de desnonament o d’execusió hipotecària de l’ahbitatge o altres procesos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitage on s’ha viscut anteriorment, com en casos de dació en pagament.

10. Acreditació de condició de víctima de terrorismo o d’amenaçat mitjançant resolución del Ministeri de l’Interior corresponent a la sentencia judicial ferma.

11. Documentació acreditativa de ser persona jove extutelada.

12. Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder ser subjecte del Pla de protección internacional a Catalunya, segons l’Acord de Govern de 28 de gener de 2014.

TERMINI i LLOC:

Data: del 19 d’abril 2017 fins el 19 de juny de 2017.

Lloc: Registre de l'Ajuntament de l'Ametlla de dilluns a divendres de 8h a 15h i dijous de 8h a 18h. Si necessiteu més informació podeu trucar al telèfon de l'Ajuntament 93.843.25.01, i/o demaneu cita prèvia.

Darrera actualització: 24.04.2017 | 14:27