Votacions del Ple ordinari de 29 de novembre

Dijous, 30 de novembre de 2017 a les 10:00

El dimecres 29 de novembre es va celebrar un Ple ordinari, amb la presència de tots els regidors tret d'en Marçal Sala (Ametlla't ERC) i d'en Jan Santaló (Ametlla't ERC).

Aquests varen ser els resultats de les votacions.

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dates 4-10-2017, 16-10-2017, 25-10-2017 i 22-11-2017.

Totes les actes es van aprovar amb els vots a favor de tots els regidors presents, tret de l'acta del ple del dia 16-10-2017, en què la regidora Muntsa Marzábal (Ametlla't-ERC) es va abstenir.

2.- Donar compte Decret Alcaldia modificació cartipàs municipal, expt. SEC-2017/167.

3.- Ratificar Decret d’Alcaldia 2017/1026, nomenament representant en òrgan col·legiat Consorci Localret, expt. SEC 2017/186.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Pere Marieges (Ametlla't-ERC), Muntsa Marzábal (Ametlla't-ERC), Baldomero Reyes (PSC) i Jaume Durall (Ametlla en Comú)

Abstenció: Francesc Sulé (SI-BM)

4.- Caducitat resolució contracte Illa Activa, expt. SEC-2016/95.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT) i Baldomero Reyes (PSC).

Vots en contra: Jaume Durall (l'Ametlla en Comú).

Abstencions: Pere Marieges (Ametlla't-ERC), Muntsa Marzábal (Ametlla't-ERC) i Francesc Sulé (SI-BM).

5.- Donar compte al Ple adscripció en comissió de serveis per a ocupar un lloc de treball d’agent de la Policia Local, expt. RRHH-2017/141.

6.- Reconeixement compatibilitat treballadora municipal, expt. RRHH-2017/233.

Aprovat per unanimitat

7.- Modificació Ordenança Fiscal número 7, expt. ESPORTS-2017/111.

Votacions esmena d'Ametlla't amb ERC:

A favor: Pere Marieges (Ametlla't-ERC), Muntsa Marzábal (Ametlla't-ERC) i Jaume Durall (L'Ametlla en Comú).

En contra: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstenció: Francesc Sulé (SI-BM).

Votacions moció:

A favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Baldomero Reyes (PSC) i Francesc Sulé (SI).

Abstenció: Pere Marieges (Ametlla't-ERC), Muntsa Marzábal (Ametlla't-ERC) i Jaume Durall (L'Ametlla en Comú).

8.- Modificació taxa per retirada de vehicles O.F. núm. 10, expt. HIS-2017/94.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Pere Marieges (Ametlla't-ERC), Muntsa Marzábal (Ametlla't-ERC), Baldomero Reyes (PSC) i Francesc Sulé (SI).

Abstenció: Jaume Durall (L'Ametlla en Comú).

9.- Modificació taxa per a expedició de documents administratius Ordenança Fiscal núm. 18, expt. HIS-2017/93.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Baldomero Reyes (PSC) i Francesc Sulé (SI-BM)

Vots en contra: Muntsa Marzábal (Ametlla't-ERC)

Abstencions: Pere Marieges (Ametlla't amb ERC) i Jaume Durall (L'Ametlla en Comú).

10.- Modificació de crèdit 17/2017 per crèdits extraordinaris, expt. HIS-2017/132.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT) i Baldomero Reyes (PSC).

Vots en contra: Pere Marieges (Ametlla't amb ERC) i Muntsa Marzábal (Ametlla't-ERC).

Abstenció: Francesc Sulé (S-BM) i Jaume Durall (L'Ametlla en Comú).

11.- Ratificació de l’aprovació del Calendari Fiscal 2018, expt. HIS-2017/125.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Francesc Sulé (S-BM), Jaume Durall (L'Ametlla en Comú) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstenció: Pere Marieges (Ametlla't amb ERC) i Muntsa Marzábal (Ametlla't-ERC).

12.- Aprovació nomenclatura dels carrers al Pla Parcial Can Draper i Pla Parcial Camí del Cementiri, expt. URB-2017/135.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Francesc Sulé (S-BM), Jaume Durall (L'Ametlla en Comú) i Baldomero Reyes (PSC).

Abstenció: Pere Marieges (Ametlla't amb ERC) i Muntsa Marzábal (Ametlla't-ERC).

13.- Moció presentada pel grup municipal Ametlla’t-ERC-AM, amb l’adhesió dels grups municipals PDeCAT, PSC-CP, L’Ametlla en Comú-Entesa i SI-BLOC MUNICIPAL, en motiu del Dia contra la violència envers les dones, expt. SEC-2017/203.

Aprovat per unanimitat

14.- Moció presentada pel grup municipal Ametlla’t-ERC-AM i SI-BLOC MUNICIPAL, amb l’adhesió dels grups municipals PDeCAT i PSC-CP, sobre la Declaració Institucional per la llibertat de les preses i presos polítics, expt. SEC- 2017/204.

Vots a favor: Andreu González (PDeCAT), Teresa Bada (PDeCAT), Roser Ametller (PDeCAT), Carles Borràs (PDeCAT), Dolors Ferrer (PDeCAT), Jaume Roviralta (PDeCAT), Pere Marieges (Ametlla't amb ERC), Muntsa Marzábal (Ametlla't-ERC), Francesc Sulé (S-BM), i Baldomero Reyes (PSC).

Abstenció: Jaume Durall (L'Ametlla en Comú) .

C) Control acció de govern

15.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d’alcaldia del dia 16-9-  2017 al 17-11-2017.

16.- Mocions d’urgència.

17.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 30.11.2017 | 12:29