Ordre del dia del Ple ordinari de 26 de juliol

Dilluns, 24 de juliol de 2017 a les 10:00

El proper dimecres 26 de juliol se celebrarà un Ple de caràcter ordinari, a les 20h a la Sala Polivalent, amb el següent ordre del dia:

A) actes altres sessions

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 31 de maig de 2017.

B) resolucions de govern

2.- Aprovació Festes Locals 2018, expt. RRHH-2017/107.

3.- Revisió Padró d’Habitants a 1-1-2017, expt. SEC 2017/134.

4.- Aprovació de l’autorització per procedir a la cessió del contracte de concessió administrativa d’execució de les obres i explotació del Bar al Camp de Futbol Municipal “Josep Costa” des de l’empresa “Campus 2010, SL” a favor de l’empresa “Campus l’Ametlla, S.L.”, expt. SEC
2017/72.

5.- Aprovació de les bases per a la concessió de subvencions a les entitats esportives locals, any 2017, expt. ESPORTS-2017/21.

6.- Modificació reglament d’instal·lacions esportives municipals (RIEM), expt. ESPORTS 2017/80.

7.- Bases reguladores generals per a la concessió d’ajuts per a material escolar i llibres, expt. BEN. SOCIAL 2017/83.

8.- Bases reguladores generals per a la concessió de beques per a la realització d’activitats esportives, expt. BEN. SOCIAL 2017/84.

9.- Modificació Ordenança Fiscal n. 20 – Reguladora de la taxa de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i industries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics, expt. HIS-2017/63.

10.- Modificació Ordenança Fiscal n. 22 – Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides I altres instal.lacions anàlogues, expt. HIS-2017/62.

11.- Donar compte dels acords adoptats contraris a les objeccions d’Intervenció, expt. HIS-2017/61.

12.- Aprovació definitiva dels documents corresponents als Plans d’emergència en que es preveuen les mesures en casos d’accidents en els següents centres de titularitat municipal; Naus Ametlla Park, Sala Municipal, Escola municipal de Música, Camp de futbol Josep Costa,
Piscines de Can Camp, IES Eugeni Xammar Policia Local, CEIP Els Cingles, Registre Civil i Ajuntament, expt. URB-2017/33.

13.- Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de la Garriga i l’Ametlla del Vallès, per les Comissions de Delimitació de l’Ajuntament de La Garriga i de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès.

14.- Aprovació inicial Pla Local de Joventut, expt. JOVENTUT 2017/35.

C) Control acció de govern

15.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d’alcaldia del dia 20-5-2017 al 14-7-2017.

16- Mocions d’urgència.

17- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 21.07.2017 | 14:14