Estat de situació de la recollida de residus a l'Ametlla

Dimarts, 7 de març de 2017 a les 10:27

La gestió del residus és un dels aspectes cabdals en la gestió del pressupost municipal, ja que suposa una de les despeses més importants que es fan al municipi. En concret, la recollida de residus, la selectiva i la deixalleria i el cost d’eliminar els residus suposa més de 780.000€ (un 8% del total del pressupost).

Aquest percentatge, destacat, inclou dues partides bàsiques: una focalitzada en les tasques de manteniment del servei (recollida, neteja i reposició de contenidors, deixalleria, manteniment del servei de selectiva, etc.) que suposa un 57% del total del pressupost, i un 43% destinat a l’eliminació dels residus (costos d’incineradora, de planta de triatge, etc.).

Actualment, el flux de residus del municipi és distribueix en tres vies. La primera és a la planta de metanització i compostatge de Granollers, on la matèria orgànica és gestionada per obtenir biogàs i compost.
La segona part, i majoritària, la del rebuig, va a la incineradora de Mataró on passa un procés de triatge de materials valoritzables i posteriorment es procedeix a la seva incineració.

Finalment, la recollida selectiva, recull separadament els materials dels contenidors i els porta a empreses que en fan en seu reciclatge directament i que permeten obtenir uns ingressos que fan que el servei municipal no sigui tant deficitari. En total, es van recollir 343 tn de brossa orgànica, 2.583 de rebuig i 101 tn de voluminosos. Aquests valor estan molt lluny dels valors potencials òptims de recollida de matèria orgànica, que hauria de ser d’un 40% del total de residus recollits i situar-se per sobre de les 1100 tn.

Pel que fa a la distribució anual, els mesos de menys generació coincideixen amb l’hivern, i els de major es concentren entre maig i juliol.

Deixalleria

Pel que fa a la deixalleria, al llarg de l’any 2016 es van recollir un total de 620 tn de residus distribuït amb més de 9.500 usuaris l’any.

Recollida selectiva

En relació a la recollida selectiva, els resultats indiquen una certa regularitat en l’aportació dels materials als contenidors però, també, focalitzats a les èpoques estivals. En total, però, les recollides estan a l’entorn de 113 tn/any de paper, 97 tn/any d’envasos i 157 de vidre.

Si ens comparem amb la resta de municipis de la comarca, la situació de l’Ametlla pel que fa a reciclatge no és de les millors, ja que no s’arriba a la mitjana comarcal de reciclatge. Per exemple, l’Ametlla recull 43 kg/habitant/any d’orgànica, Santa Eulàlia de Ronçana 102, i Bigues i Riells 114.

Pel que fa a paper i cartró, se situa a l’entorn dels 13 kg/habitant/any, lluny dels 18 de Santa Eulàlia de Ronçana o lleugerament per sota de Bigues i Riells.

Referent a l’ús de la deixalleria, és superior a la mitjana de la comarca i se situa a l’entorn dels 73 kg/hab/any.

Situació de tensió

Aquesta situació, situa el municipi de l’Ametlla del Vallès en una posició de tensió de cara al futur, ja que es preveu una forta pujada dels costos de gestió del rebuig i, per tant, el reciclatge és clau per no haver d’incrementar els costos de gestió de residus.

En aquest sentit, les previsió d’increment dels cànons de gestió del rebuig que està aplicant la Generalitat per fomentar el reciclatge anirà en augment.

Això suposarà que al llarg dels propers anys el cost de la gestió del rebuig doblarà el seu cost i farà que l’increment del reciclatge sigui imprescindible per minimitzar el cost de la gestió dels residus.
En aquest sentit, l’Ajuntament està estudiant diverses fórmules per tal d’incrementar aquests ràtios de reciclatge.

Entre les primeres fórmules que s’estan estudiant hi ha el canvi del sistema de contenidors per uns de càrrega lateral amb un increment d’àrees de recollida selectiva.

També, es preveu la realització d’un seguit d’accions per minimitzar l’incivisme i que es visualitzaran a partir de cartells informatius en les zones més conflictives. També, es preveu la col•locació de càmeres de videovigilància per minimitzar els actes vandàlics i de no gestió de residus que generen un increment de la taxa de residus a tots els veïns.

En paral•lel se seguirà insistint en campanyes d’educació ambiental i de suport i bonificació als usuaris de la deixalleria i del compostatge casolà.

Darrera actualització: 07.03.2017 | 10:31